Master of Business Administration – Entrepreneurship

THẠC SĨ QTKD – CHUYÊN NGÀNH KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

Mô tả chương trình

Đây là ngành học thiết thực cho những người có tinh thần khởi nghiệp, gây dựng sự nghiệp cho chính mình hoặc kế thừa sự nghiệp của gia đình. Không chỉ mang đến kiến thức lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp, chương trình MBA Khởi sự doanh nghiệp là cánh cửa tri thức mang đến cơ hội làm chủ và tư duy của một người làm chủ.
Thông qua khóa học, sinh viên hiểu được nguyên lý vận hành một doanh nghiệp từng bước một, từ lúc đặt nền móng khởi nghiệp, lối tư phân tích sản phẩm dịch vụ đến các nguyên lý, khía cạnh cốt lõi của kinh doanh như tài chính, bán hàng, marketing, quản lý và kế toán cũng như nhiều kỹ năng quan trọng khác như giao tiếp, tự tin và khả năng thích ứng. Đồng thời là những kỹ năng thiết yếu trong vấn đề xử lý khủng hoảng, rủi ro kinh doanh.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
MBA 5401 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MBA 5501 – Marketing nâng cao 3
MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
MFIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
MHR 6451 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Khởi sự Doanh nghiệp 12
BUS 5301 Khởi sự Kinh doanh và Đổi mới 3
BUS 6304 Khởi sự mạo hiểm Kinh doanh nhỏ 3
FIN 5301 Quản trị Tài chính Đổi mới và Phát triển Kinh doanh 3
MKT 5306 Marketing Khởi nghiệp 3