Master of Business Administration – Health Care Management

THẠC SĨ QTKD – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Mô tả chương trình

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị chăm sóc sức khỏe của Đại học Nam Columbia trang bị cho sinh viên kiến thức trong vai trò lãnh đạo và quản lý các tổ chức chuyên về chăm sóc sức khỏe.
Chương trình rất phù hợp cho các chuyên gia kinh doanh, những người đã sẵn sàng để thăng tiến trong vai trò hiện tại của họ, chương trình này bao gồm các chủ đề thích hợp cần thiết để lãnh đạo trong môi trường chăm sóc sức khỏe, bao gồm quản lý tài chính, cơ sở pháp lý về chăm sóc sức khỏe và nhiều hơn thế nữa.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học bắt buộc (với tất cả các chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
MBA 5401 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MBA 5501 – Marketing nâng cao 3
MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
MFIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
MHR 6451 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Chăm sóc Sức khỏe 12
MHA 5001 – Quản trị Tài chính Chăm sóc sức khỏe 3
HCA 5302 – Nền tảng Pháp lý của lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe 3
MHA 5201 – Phân tích Chính sách và Nguồn lực Sức khỏe 3
MHA 6501 – Quản trị Chăm sóc sức khỏe Nâng cao 3