Master of Business Administration – Marketing

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH MARKETING

Mô tả chương trình

Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Marketing tại CSU là khóa học giúp sinh viên phát triển kiến thức chiến lược, năng lực làm việc và khả năng giải quyết vấn đề. Khóa học tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết để nắm được sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng, biến những nhu cầu đó thành các sản phẩm, dịch vụ và tạo ra các chiến dịch bán hàng làm tăng trưởng lợi nhuận.
Đây là chương trình giúp sinh viên tập trung vào khả năng giải quyết vấn đề và liên kết lý thuyết với những thách thức trong thực tế, tạo cho sinh viên một hướng đi nhanh chóng để hướng tới vai trò cao cấp trong Marketing.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
MBA 5401 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MBA 5501 – Marketing nâng cao 3
MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
MFIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
MHR 6451 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Marketing 12
MKT 5302 – Marketing Số chiến lược 3
MKT 5303 – Phân tích Dữ liệu và Nghiên cứu Marketing 3
MKT 5303 – Phân tích Dữ liệu và Nghiên cứu Marketing 3
MKT 5304 – Quản lý Thương hiệu Chiến lược và Marketing Sản phẩm mới 3
MBA 5305 – Marketing B2B 3