Study Schedule at CSU Vietnam

Môn học hiện tại Kỳ 2/2023

Môn học 1: RCH 5301 – Các phương pháp nghiên cứu
Môn học 2: PHI 6301 – Đạo đức kinh doanh

Ngày bắt đầu môn học: 01/05/2023
Ngày kết thúc môn học: 23/07/2023

Giáo sư phụ trách môn học:
• Dr. Robert Robertson (RCH 5301)
• TS. Sharon Thomas (PHI 6301)

Trợ giảng hỗ trợ đào tạo:

Tại TP. HCM:

  • Dr. Ho Nhut Quang (RCH 5301) – Tp.HCM
  • Dr. Le Tuan Bach (RCH 5301) – Tp.HCM
  • Mr. Nguyen Khac Dy (PHI 6301) – TP. HCM
  • Mr. Tran Thanh Tam (PHI 6301) – TP. HCM

Tại Hà Nội:

  • Dr. Pham Huong Giang (RCH 5301) – Hà Nội
  • Dr. Nguyen Thi Minh Thu (PHI 6301) – Hà Nội

Lưu ý:
Xin liên hệ văn phòng để biết lịch học trợ giảng cụ thể và lịch học trực tuyến các môn chuyên ngành.