THẠC SĨ QTKD – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

THẠC SĨ QTKD – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Mô tả chương trình

Chương trình Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực của CSU hướng sinh viên tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết trong quản trị các chức năng nguồn nhân lực bao gồm tuyển dụng, lựa chọn, duy trì, phát triển và bồi thường.

Trên cơ sở đó, khóa học giúp sinh viên nắm được các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm: chức năng hoạch định, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra,… từ đó sinh viên có thể đạt được các mục tiêu giáo dục cụ thể và tăng cường cơ hội nghề nghiệp hoặc có thể tự mình tạo lập sự nghiệp trên cơ sở những mục tiêu mà sinh viên mong muốn.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MKT 5301 – Marketing nâng cao 3
RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Môn học chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực 12
HRM 6302 – Luật lao động 3
HRM 6303 – Đào tạo và Phát triển 3
HMR 6304 – Quan hệ Lao động và Thỏa ước Tập thể 3
HRM 6305 – Quản trị Tiền lương 3