THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Mô tả chương trình

Chú trọng vào nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng nghiên cứu vào kinh doanh và hướng tới các hành vi liên quan đến nghề nghiệp cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Nam Columbia được thiết kế với mong muốn sẽ đưa sự nghiệp của học viên tới những vị trí quản lý cao cấp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp gồm 36 tín chỉ, tương đương 12 môn học với 8 môn bắt buộc và 4 môn chuyên ngành.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MKT 5301 – Marketing nâng cao 3
RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Tổng hợp 12
MBA 6601 – Kinh doanh quốc tế 3
MGT 6305 – Quản trị dự án 3
BUS 6304 – Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ 3
LDR 6302 – Vấn đề hiện tại trong nghệ thuật lãnh đạo 3