Master of Business Administration

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Mô tả chương trình

Chú trọng vào nội dung thực tiễn, ứng dụng các kỹ năng nghiên cứu vào kinh doanh và hướng tới các hành vi liên quan đến nghề nghiệp cần thiết để thành công trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh ngày nay, chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Nam Columbia được thiết kế với mong muốn sẽ đưa sự nghiệp của học viên tới những vị trí quản lý cao cấp.

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Tổng hợp gồm 36 tín chỉ, tương đương 12 môn học với 8 môn bắt buộc và 4 môn chuyên ngành.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
MBA 5401 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MBA 5501 – Marketing nâng cao 3
MBA 5652 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
MFIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
MHR 6451 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Tổng hợp 12
MBA 6601 – Kinh doanh Quốc tế 3
MBA 6961 – Quản trị Dự án 3
MBA 6301 – Đạo đức Kinh doanh 3
MSL 6040 – Vấn đề hiện tại trong Nghệ thuật Lãnh đạo 3