THẠC SĨ QTKD – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

THẠC SĨ QTKD – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Mô tả chương trình

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị chăm sóc sức khỏe của Đại học Nam Columbia trang bị cho sinh viên kiến thức trong vai trò lãnh đạo và quản lý các tổ chức chuyên về chăm sóc sức khỏe.

Chương trình rất phù hợp cho các chuyên gia kinh doanh, những người đã sẵn sàng để thăng tiến trong vai trò hiện tại của họ, chương trình này bao gồm các chủ đề thích hợp cần thiết để lãnh đạo trong môi trường chăm sóc sức khỏe, bao gồm quản lý tài chính, cơ sở pháp lý về chăm sóc sức khỏe và nhiều hơn thế nữa.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MKT 5301 – Marketing nâng cao 3
RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Môn học chuyên ngành Quản trị Chăm sóc sức khoẻ 12
HCA 5301 – Quản trị Tài chính Chăm sóc sức khỏe 3
HCA 5302 – Nền tảng Pháp lý của lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe 3
MHA 5201 – Phân tích chính sách và Nguồn lực Sức khỏe 3
HCA 5304 – Quản trị Chăm sóc sức khỏe nâng cao 3