THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ DỰ ÁN

Mô tả chương trình

Với chương trình Thạc sĩ QTKD chuyên ngành Quản trị dự án của CSU, sinh viên được thừa nhận đẳng cấp và ghi tên mình vào cộng đồng lớn nhất, uy tín nhất về lĩnh vực quản lý dự án chuyên nghiệp trên toàn cầu. Đây là chương trình dành cho những cá nhân muốn cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.

Trên cơ sở tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế, sự nghiệp quản lý dự án của sinh viên sẽ tiến triển, thách thức quy mô dự án, quy mô tổ chức, lĩnh vực quản lý, phạm vi quốc gia.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MKT 5301 – Marketing nâng cao 3
RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Môn học chuyên ngành Quản trị Dự án 12
MGT 6302 – Cách thức và Chiến lược Quản trị Dự án 3
MGT 6303 – Các bên liên quan Dự án 3
MGT 6304 – Quản lý Dự án tổng thể 3
MGT 6305 – Quản trị Dự án 3