Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Tài chính

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – chuyên ngành Tài chính

Mô tả chương trình

Chương trình QTKD chuyên ngành Tài chính của CSU cung cấp kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa, giúp sinh viên đạt được các kỹ năng cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thu thập, quản trị và quản lý các nguồn vốn.

Ngoài ra, chương trình còn đẩy mạnh học tập thực tế tại các ngân hàng, tổ chức tài chính nhằm đảm bảo cho sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện, trở thành cá nhân nổi trội khi hòa nhập vào môi trường làm việc đầy năng động và giàu tính cạnh tranh này.

  • Số tín chỉ yêu cầu 36
  • Tổng số môn học 12
  • Số môn học bắt buộc 8
  • Số môn học chuyên ngành 4
Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MKT 5301 – Marketing nâng cao 3
RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực 3
Chuyên ngành Tài chính 12
FIN 6302 – Quản trị Tài chính nâng cao 3
MBA 6641 – Kinh tế Quốc tế 3
FIN 6303 – Tài chính Quốc tế 3
PUA 5305 – Ngân sách và Tài chính Công 3